Referencie

Mirage Shopping Center, námestie A. Hlinku, Žilina

Budova je navrhnutá ako železobetónový monolitický skelet so stužujúcimi stenami. Pozostáva z dvoch hlavných častí – štvorpodlažná nadstavba jestvujúceho parkovacieho domu a nová osempodlažná časť(štyri podzemné podlažia). Základová doska novej časti hrubá 800 mm a je uložená vo vrstve ílovcov 1,5 m pod hladinou podzemnej vody. Spolu s obvodovými stenami je zrealizovaná s vodostavebného betónu. Zvislé nosné konštrukcie sú železobetónové stĺpy a steny. Steny stužujúcich jadier zabezpečujú stabilitu objektu. Rozpon v hlavnej eliptickej osi je 10,5 m. v strope tretieho nadzemného podlažia je hlavný eliptický trám, ktorý podopiera sklenený svetlík. Rozpon svetlíka je 32 m. Vodorovné nosné konštrukcie sú monolitické železobetónová hríbové dosky. Ukončenie výstavby: 2010.

Zoznam referencií